Барање за отуѓување на градежно земјиште под закуп

Со потполнето барање/образец се поденсуваат следните докази:

  • Договор за засновање на правото на долготраен закуп;
  • имотен лист на градежното земјиште сопственост на Р. Македонија, во кој е запишано заснованото право на долготраен закуп;
  • имотен лист за објектот кој е изграден на градежното земјиште;
  • доказ за платена закупнина до моментот на поднесување на барањето;
  • доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносителот на барањето е физичко лице и
  • Уплатница за уплатени административни такси од 1.500,00 ден

Жиро сметка за уплата на административни такси:

Назив на примачот: Трезорска сметка
Сметка: 100000000063095
Банка на примачот: Народна банка на РМ
Уплатна сметка: 840-177-03182
Цел на дознака: административни такси
Приходна шифра: 722315
Програма: 00