Одобрение за градење

(реконструкција, пренамена, адаптација, измена во тек на градба, одобрување на идеен проект,издавање на решение за градби за кој не е потребно одобрение за градење итн.)

Барање за Уверение за катастарска парцела

Барање за одобрување на ЛУДП

Иницијатива за измена и дополна на урбанистички планови

 Барање за одобрување на архитектонско урбанистички проект / проект за инфраструктура