Почитувани,

Ве извесуваме дека е започната постапка за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет)  години, по пат на електронко наддавање.

Сите потребни информации може да ги видите на следниве линкови:

 

Објава 3/2018

Геодетски елаборат

Имотен лист

Извод од план

Објава 03-2018 весник

Уверение 2377-1

Уверение 2349-1

Уверение 2378-1

Уверение 2379-1

Записник за увид

Упатство за поднесување пријава за учество на јавно наддавање (за подносители)

Упатство за прикачување на дигитален потпис (за подносители)

ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ

ОРИЕНТАЦИОНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТ НА ОГБ - СКОПЈЕ, 2018 година

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ