>  Јавен повик за ОБЈАВА бр.02/2019за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на В4-државни институции, органи на локална самоуправа со компатибилни класи на намена: A2-домување во станбени згради Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици, Б4-деловни простории и В3-култура (вк.макс. збир 49%)

>  Јавен повик за продажба на ДГНЗ - Објава 2/2018
>  Јавен повик за продажба на ДГНЗ - Објава 1/2018
>  Јавен повик за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет) години на градежно земјиште сопственост на РМ - Објава бр.03/2018
>  Јавен повик за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - Објава бр.04/2018

>  Јавен повик за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - Објава бр.05/2018

>  Јавен повик за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет) години на градежно земјиште сопственост на РМ - Објава бр.01/2019

 

>  Архива

 

Почитувани,
Ве извесуваме дека е започната постапка за отуѓување нa градежно земјиште, по пат на електронско наддавање.

Сите потребни информации може да ги видите на следниот линк:

 

Објава 05 

Документација

Документација за ГП 4.41 

Документација за ГП 4.42 

Документација за ГП 4.43 

Документација за ГП 4.44 

Документација за ГП 4.45 

Документација за ГП 4.46 

Документација за ГП 4.47 

Документација за ГП 4.48 

Документација за ГП 4.49 

Документација за ГП 4.50 

Документација за ГП 4.51 

Документација за ГП 4.52 

ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

Објава - Нова Македонија 

ОРИЕНТАЦИОНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТ НА ОГБ - СКОПЈЕ, 2018 година 

Упатство за поднесување пријава за учество на јавно наддавање (за подносители) 

Упатство за прикачување на дигитален потпис (за подносители)