Почитувани,
Ве извесуваме дека е започната постапка за отуѓување нa градежно земјиште, по пат на електронско наддавање.

Сите потребни информации може да ги видите на следниот линк:

 

Објава 05 

Документација

Документација за ГП 4.41 

Документација за ГП 4.42 

Документација за ГП 4.43 

Документација за ГП 4.44 

Документација за ГП 4.45 

Документација за ГП 4.46 

Документација за ГП 4.47 

Документација за ГП 4.48 

Документација за ГП 4.49 

Документација за ГП 4.50 

Документација за ГП 4.51 

Документација за ГП 4.52 

ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

Објава - Нова Македонија 

ОРИЕНТАЦИОНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТ НА ОГБ - СКОПЈЕ, 2018 година 

Упатство за поднесување пријава за учество на јавно наддавање (за подносители) 

Упатство за прикачување на дигитален потпис (за подносители)