ДО

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА-СКОПЈЕ

Сектор за инспекциски работи - Инспекторат

 

 

БАРАЊЕ ЗА УВИД

 

 

1. Комунална инспекција                                       2. Инспекција за животна средина

3. Градежна инспекција                                         4. Даночна инспекција

5. Просветна инспекција                                       6. Инспекција за домување

 

                       (да се заокружи бројот пред инспекцијата)

 

Од _______________________________со стан на ул.__________________________бр._____

 

во  н.м. _____________________ со бр. на л.к.______________ издадена од МВР ___________

 

и контакт телефон бр.________________, барам да се изврши увид кај лицето _____________

 

_____________________________со стан на ул._____________________________бр._______,

 

бр.KП____________, КО____________________во ____________.

 

                                    (задолжително да се потполнат сите полиња)

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје,                                                                                                                              Барател

 

___________                                                                                            __________________________

 

 

Кон барањето да се приложи уплатница со уплатена административна такса од 50,00 денари на следната жиро сметка:

Назив на примачот- Трезорска Сметка                                     Приходна шифра-722315

Цел на дознака- административна такса                                  Програма 00

Сметка – 100000000063095

Банка на примачот- НБРМ

Уплатна сметка 840-177-03182