Урбанистички планови
Дома Урбанистички планови
Македонски (Македонија)English (United Kingdom)

Контакт - Урбанизам

Општина Гази Баба
1000 Скопје

T: +389 (0)2 323 95 34
3 112 219
E: urbanizam@gazibaba.gov.mk

 

Контакт - Локален економски развој

Општина Гази Баба
1000 Скопје

T: +389 (0)2 322 66 55
E: contact@gazibaba.gov.mk

 

УСВОЕНИ ДУП-ови во градското подрачје


 

СРЦ Гази Баба
Одлука бр.07-308/7 од 01.02.2013 година

Градски четврт СИ 10
Одлука бр. 07-4426/5 од 17.11.2014 година

Источна индустриска зона, Блок 1 и Блок 2
Одлука бр.07-4038/8 од 24.10.2014 година

Дел од источна индустриска зона - Средношколски центар
Одлука 07-3629/11 од 19.08.2013 година

Источна индустриска зона локалитет Алкалоид
Одлука бр. 07-4201/40 30.09.2013 година

Дел од УБ 2 населба Маџари 1 МЗ Хиподром блок 6
Одлука 07-398012 од 26.10.2011 година

ДУП УЗ Маџари 2 УБ 5
Одлука 07-398014 од 26.10.2011 година

ДУП УЗ Триангла, дел од УБ 4 локалитет 1
Одлука број 07/59907 од 28.12.2009 година

ДУП УЗ Железара
Одлука 07/353419 од 20.09.2011 година

ДУП за дел од нас. Железара, локалитет Б, блок 6
Одлука број 07/3980-11 од 26.10.2011 година

ДУП за дел од УЗ Автокоманда, локална самоуправа и дел од комплекс на факултети
Одлука број 07/1891

ДУП за дел од УЗ Крсте Мисирков, Блок 1
Одлука број 07/619-4 од 14.03.2012

ДУП за дел од УЗ Маџари, УБ 3, Кино Маџари
Одлука број 07/2784-10 од 30.06.2009 година

Измена и дополна на ДУП за локалитет Керамидница, УБ 2, дел од УМ 7
Одлука број 07/5990

ДУП: У.З „Автокоманда“, УБ 2A
Одлука бр. 07-6463/5 од 06.12.2008 г.

ДУП: У.З „Автокоманда“, УБ 2Б
Одлука бр. 07-6463/6 од 06.12.2008 г.

ДУП: за локалитет Урбанистичка Зона Исток,
во граници:
од југ ул. „Перо Наков„
до север „Железничка пруга“ (Алкалоид)
Одлука: бр. 07-4865/4 од 27.11. 2007 год.

ДУП Спортско Рекреативен Центар „Железара“
Одлука бр. 07-1433/13 од 30.03.2011 год.

ДУП: МЗ „ЖЕЛЕЗАРА“ ЛОКАЛИТЕТ „А“
Одлука бр. 07-226/1 од 18.04.2003 год.

ДУП: дел од нас. “Железера” локалитет “Б”
Одлука бр. 07-1064/4 од 28.12.2004 год.

ДУП: дел од нас. “Железера” локалитет “В”
Одлука бр. 07-1064/5 од 28.12.2004 год.

ДУП: Локалитет “Керамидница”, УБ 1
Одлука бр. 07-3446/4 од 15.09.2006 год.

ДУП: Локалитет “Керамидница”, УБ 1’
Одлука бр. 07-3446/5 од 15.09.2006 год.

ДУП: Локалитет “Керамидница”, УБ 2
Одлука бр. 07-2502/5 од 13.06.2006 год.

ДУП: Локалитет “Керамидница”, УБ 3
Одлука бр. 07-2502/6 од 13.06.2006 год.

ДУП: за дел од ИИЗ, блок “Скопски Саем”
Одлука бр. 07-2376/4 од 21.06. 2007 год.

ДУП: дел од МЗ “Триангла”

Одлука бр. 07-459/7 од 08.06.2005 год.

ДУП: дел од МЗ “Триангла” – локалитет 2

Одлука бр. 07-2370/5 од 09.11. 2005 год.

ДУП: Локалитет “Маџари “ Опфат 1
Одлука бр. 07-6463/7 од 16.12.2008 год.

ДУП: за нас.”Маџари” Урбан Блок 3
Одлука бр. 07-881/10 од 02.11.2004 год

ДУП: за УБ 2 Маџари I, МЗ “Хиподром”
Одлука бр. 07-881/8 од 02.11.2004 год

ДУП: Маџари- Хиподром
Одлука бр. 07-293/3 од 29.01.2008 год.

ДУП: за МЗ Маџари 1, УБ 3/2, локалитет СГ
Одлука бр. 07-843/4 од 22.08.2007 год

ДУП: за дел од МЗ „Маџари“ УБ 3/1
Одлука бр. 07-881/11 од 02.11.2004 год.

ДУП: за МЗ “Маџари I”, “ИИЗ” Блок – централен дел (Технометал)
Одлука бр. 07-2755/4 од 29.05. 2008 год.

ДУП: за “ИИЗ”- Локалитет 40, 41, 41
Одлука бр. 07-5578/4 од 28.10.2008 год.

ДУП: дел од МЗ “Маџари 2” Локалитет КАМНИК, УБ 1
Одлука бр. 07-1038/5 од 14.03.2006 год.

ДУП: за МЗ “Крсте Мисирков”, Урбан блок 4, Локалитет 2
Одлука бр.07-4952/7 од 26.12.2006 г.

ДУП: дел од ул. „Финска“ и граница со КО Инџиково
Одлука бр. 07-2370/6 од 09.11.2005 г.

ДУП: за дел од МЗ „Крсте Мисирков“
Одлука бр. 07-1120/11 од 30.12.2003 год.

ДУП: дел од МЗ “Крсте Мисирков” УМ 1
Одлука бр. 07-881/5 од 02.11.2004 год.

ДУП: дел од МЗ “Крсте Мисирков”
Одлука бр. 07-2906/4 од 13.12.2005 година

ДУП: дел од МЗ “Крсте Мисирков” (59)
Одлука бр. 07-2906/3 од 13.12.2005 год.

ДУП за дел од м.з. Јане Сандански
Одлука бр. 07-1064/7 од 28.12.2004 година

ДУП за дел од м.з. Јане Сандански
Одлука бр. 07-1064/6 од 28.12.2004 година

ДУП измена и дополна
населба „М. АНДОНОВ ЧЕНТО“
Одлука бр. 07-564/5 од 12.11.2002 година

Општина Гази Баба, ул. Архимедова бр.2,   +389 (0)2 322 66 55
Copyright © 2010 Municipality of Gazi Baba, All rights reserved;