Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

 

 

 

Деветнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Деветнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-2757/1 од 03.07.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Деветнаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 10.07.2014 година (четврток) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за прием и отстапување на донација;

 2. Предлог - Одлука за поништување на Одлуката за изменување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Гази Баба;

 3. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Гази Баба;

 4. Предлог - Одлука за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'' - Скопје;

 5. Предлог - Одлука за ангажирање лица за интервенирање при елементарни непогоди;

 6. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за Градска четврт СИ 07, Општина Гази Баба - Скопје;

 7. Предлог - Програма за дополнување на Програмата за култура и културни манифестации, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 8. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства; и

 9. Предлог - Одлука за давање согласност за отворање на две воспитно - образовни групи, на деца на возраст од 9 - 24 месеци (јасли), во објектите ''Темјанушка 2'' и ''Калинка'' на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Осумнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Осумнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-2637/1 од 23.06.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Осумнаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.06.2014 година (понеделник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион за 2013 година;

 2. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за проценка на штети на подрачјето на Општина Гази Баба, од природната непогода (невреме) на 25.05.2014 година;

 3. Предлог - Одлука за продажба на основно средство;

 4. Предлог - Одлука за отстапување на теренски игралишта на располагање и стопанисување на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'' - Скопје;

 5. Предлог - Одлука за обезбедување финансиски средства за ангажирање на советник од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството;

 6. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3500 за КП 1664 КО Гази Баба;

 7. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2283 за КП 4982 КО Сингелиќ - 1;

 8. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2110 за КП 537 КО Гази Баба;

 9. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1902 за КП 1624 КО Сингелиќ - 1;

 10. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-1856 за КП 5023/3 КО Сингелиќ - 1;

 11. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1562 за КП 5059 КО Сингелиќ - 1;

 12. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-1511 за КП 1543 КО Гази Баба;

 13. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1209 за КП 1246/2 КО Маџари;

 14. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1095 за КП 1712 и КП 1713 КО Гази Баба;

 15. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-912 за КП 1630/1 КО Маџари;

 16. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-15252 за КП 751 КО Маџари;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-15251 за КП 751 КО Маџари;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-11909 за КП 4873/1 и КП 4873/2 КО Сингелиќ - 1;

 19. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7694 за КП 157 и КП 2836 КО Маџари;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-6593 за КП 1493/1 и КП 1493/2 КО Сингелиќ-1;

 21. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4679 за КП 1755 КО Маџари;

 22. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-4512 за КП 344 КО Маџари; и

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3573 за КП 394 КО Маџари.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Седумнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Седумнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-1521/1 од 20.03.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Седумнаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.05.2014 година ( петок ) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Гази Баба;

 2. Предлог - Заклучок за уcвојување на извештајот на Верификационата комисија до Советот на Општина Гази Баба;

 3. Предлог - Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Гази Баба;

 4. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7341 за КП 2719/1 КО Маџари;

 5. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-5278 за КП 4806 КО Сингелиќ - 1;

 6. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2727 за КП 223/2 КО Маџари;

 7. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2413 за КП 2144/10 КО Сингелиќ - 1;

 8. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1701 за КП 5088 КО Сингелиќ - 1;

 9. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-850 за КП 1559 КО Сингелиќ - 1;

 10. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2177 за КП 3819 КО Сингелиќ - 1;

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13798 за КП 756 и КП 964 КО Маџари;

 12. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8453 за КП 1622 КО Сингелиќ - 1;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8250 за КП 757 КО Маџари;

 14. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8248 за КП 756 КО Маџари;

 15. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5732 за КП 813 КО Маџари;

 16. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-51 за КП 4163 КО Сингелиќ - 1;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1404 за КП 1287/1 и КП 1287/2 КО Маџари;

 18. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето,по барање УП1 бр.28-10418 за КП 3281 и КП 2157/1 КО Сингелиќ-1;

 19. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2902 за КП 1553 КО Сингелиќ - 1;

 20. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3502 за КП 1360 КО Сингелиќ - 1;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5214 за КП 4924 КО Сингелиќ - 1;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето,по барање УП1 бр.28-10049 за КП 1449 и КП 1450 КО Сингелиќ - 1;

 23. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за Градска четврт СИ 05, Општина Гази Баба - Скопје;

 24. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место за Спортско - рекреативен центар, дел од КО Црешево, дел од КО Страчинци - Општина Гази Баба, УП1 бр.28-360 од 19.08.2013 година;

 25. Предлог - Заклучок за усвојување на исправка на техничка грешка во ДУП АЛКАЛОИД - Локалитет Автокоманда, Источна индустриска зона, Општина Гази Баба - Скопје;

 26. Предлог - Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбано планирање ''Ф'', на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 27. Предлог - Програма за изменување на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 28. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот Јануари - Март 2014 година;

 29. Предлог - Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година;

 30. Предлог - Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;

 31. Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'' - Скопје;

 32. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за определување на просечна месечна потрошувачка по семејно домаќинство и степенасто зголемување на цената на прекумерно потрошената вода за пиење, за населените места Булачани, Смилковци, Црешево и Виниче - Општина Гази Баба;

 33. Предлог - Одлука за именување на член од Советот на Општина Гази Баба, во Одборот за соработка и доверба со јавноста на факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје;

 34. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за именување на член од Советот на Општина Гази Баба во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје;

 35. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за именување на член од Советот на Општина Гази Баба во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Земјоделски институт - Скопје;

 36. Предлог - Решение за изменување на Решението за избор на претседател и членови на статутарно-правната комисија на Советот на Општина Гази Баба;

 37. Предлог - Решение за изменување на Решението за избор на претседател и членови на комисијата за финансии и Буџет на Советот на Општина Гази Баба;

 38. Предлог - Решение за изменување на Решението за избор на претседател и членови на комисијата за земјоделие на Советот на Општина Гази Баба;

 39. Предлог - Решение за изменување на Решението за избор на претседател и членови на комисијата за родова еднаквост на Советот на Општина Гази Баба; и

 40. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Гази Баба.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree