Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

 

 

 

Шеснаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Шеснаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-1521/1 од 20.03.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Шеснаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.04.2014 година (среда) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичко - планска документација за резервоар за вода, на дел од КП 577/2 КО Раштак - Општина Гази Баба, бр.28-3/587 од 27.02.2014 година;

 2. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичко - планска документација за изградба на детска градинка, на КП 1025/2 КО Стајковци и дел од КП 1022/1 КО Стајковци - Општина Гази Баба, бр.28-3/1137 од 17.04.2014 година; и

 3. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичко - планска документација за основно училиште со спортска сала, на КП 83 КО Стајковци - Општина Гази Баба, бр.28-3/1138 од 17.04.2014 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Петнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Петнаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-1521/1 од 20.03.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Петнаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 27.03.2014 година (четврток) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'', за 2013 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'', за 2013 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и резултатите од работењето на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'', за 2013 година;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилник за утврдување на критериуми за прием на деца, на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 5. Предлог - Буџетски календар за изготвување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година; и

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на секторот за инспекциски работи - инспекторат, за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Четиринаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Четиринаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-947/1 од 20.02.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Четиринаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 27.02.2014 година (четврток) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, на подрачјето на полициската станица ''Гази Баба'' - Скопје, за втората половина од 2013 година;

 2. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот на координаторот за еднакви можности на жените и мажите во Општина Гази Баба за 2013 година;

 3. Предлог - Програма за еднакви можности на жените и мажите во Општина Гази Баба за 2014 година;

 4. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-11546 за КП 57/1 КО Маџари;

 5. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7395 за КП 4014 и КП 4015 КО Сингелиќ - 1;

 6. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7341 за КП 2719/1 КО Маџари;

 7. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-5278 за КП 4806 КО Сингелиќ - 1;

 8. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2727 за КП 223/2 КО Маџари;

 9. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2413 за КП 2144 КО Сингелиќ - 1;

 10. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1701 за КП 5088 КО Сингелиќ - 1;

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-850 за КП 1559 КО Сингелиќ - 1;

 12. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-11546 за КП 57/1 и КП 61/2 КО Маџари;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2177 за КП 3819 КО Сингелиќ - 1;

 14. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13798 за КП 756 и КП 964 КО Маџари;

 15. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8453 за КП 1622 КО Сингелиќ - 1;

 16. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8250 за КП 757 КО Маџари;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8248 за КП 756 КО Маџари;

 18. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5732 за КП 813 КО Маџари;

 19. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-51 за КП 4163 КО Сингелиќ - 1;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1404 за КП 1287/1 и КП 1287/2 КО Маџари;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-10418 за КП 3281 и КП 2157/1 КО Сингелиќ - 1;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2902 за КП 1553 КО Сингелиќ - 1;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3502 за КП 1360 КО Сингелиќ - 1;

 24. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5214 за КП 4924 КО Сингелиќ - 1;

 25. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за урбано планирање ''Ф'' на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 26. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 27. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за улично осветлување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 28. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за култура и културни манифестации, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 29. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за протоколарни активности и востановени традиционални активности, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 30. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за проекти од Здруженија на граѓани, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 31. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 32. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за училишен спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 33. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за тековно одржување на училиштата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 34. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 35. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 36. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување на предучилишни установи, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 37. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за заштита и спасување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 38. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за локален економски развој, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година;

 39. Предлог - Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2014 година;

 40. Предлог - Листа на информации од јавен карактер на Општина Гази Баба;

 41. Предлог - Одлука за именување на член од Советот на Општина Гази Баба во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Земјоделски институт - Скопје;

 42. Предлог - Заклучок за усвојување на ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за извршување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година; и

 43. Предлог - ГОДИШНА СМЕТКА на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree