Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

 

 

 

Тринаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Тринаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-321/1 од 21.01.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Тринаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 28.01.2014 година (вторник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за давање согласност на Статутот на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност на Статутот на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 5. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година; и

 6. Предлог - Програма за изменување на Програмата за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Дванаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Дванаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-5419/1 од 13.12.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дванаесeттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 20.12.2013 година (петок) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Извештајот на ''Водостопанство Скопско Поле - Скопје'' за спроведените активности околу чистењето на каналската мрежа за одводнување во Општина Гази Баба, за 2013 година;

 2. Предлог - Одлука за превземање на обврските за плаќање воден надомест за одводнување на индивидуалните физички лица - водокорисници, за 2014 година;

 3. Предлог - Одлука за одобрување на еднократна парична помош за настаната штета од пожар;

 4. Предлог - Одлука за именување на претставници од Општина Гази Баба во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 5. Предлог - Одлука за именување на претставници од советот на родители, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 6. Предлог - Одлука за именување на претставник од стручниот совет, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 7. Предлог - Одлука за именување на претставник од Град Скопје, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 8. Предлог - Одлука за именување на претставник од министерство за труд и социјална политика, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 9. Предлог - Одлука за формирање на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 10. Предлог - Одлука за именување на претставници од Општина Гази Баба во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 11. Предлог - Одлука за именување на претставници од советот на родители, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 12. Предлог - Одлука за именување на претставник од стручниот совет, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 13. Предлог - Одлука за именување на претставник од Град Скопје, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 14. Предлог - Одлука за именување на претставник од министерство за труд и социјална политика, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 15. Предлог - Одлука за формирање на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 16. Предлог - Одлука за давање на согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 17. Предлог - Одлука за именување на член од Советот на Општина Гази Баба, во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Природно-математички факултет - Скопје;

 18. Предлог - Одлука за начинот на извршување на присилната наплата на пристигнатиот даночен долг на даночни обврзници - физички лица, по основ на данок на имот;

 19. Предлог - Одлука за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати за изградба на објект В2 - здравствена установа, на Г.П 1.15, КП 887 КО Гази Баба, комплекс 13/2 на ул.''16-та Македонска бригада'' бр.18;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Урбанистички план за село Трубарево, плански опфат од 139 ха, со разработка на Блок 8 - плански опфат од 5,82 ха - Општина Гази Баба - Скопје;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Раштак, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Раштак;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Булачани, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Булачани;

 23. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Црешево, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Црешево;

 24. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Виниче, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Црешево;

 25. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Смилковци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Црешево;

 26. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Стајковци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Стајковци, дел од КО Страчинци и дел од КО Брњарци;

 27. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Страчинци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Страчинци;

 28. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Брњарци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Брњарци;

 29. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Инџиково, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Инџиково;

 30. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Јурумлери, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Јурумлери;

 31. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Трубарево, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Трубарево;

 32. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Идризово, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Идризово;

 33. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Сингелиќ, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Сингелиќ -2 и дел од КО Сингелиќ - 3;

 34. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Гоце Делчев, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на дел од КО Трубарево и дел од Ко Јурумлери;

 35. Предлог - Програма за урбано планирање ''Ф'', на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 36. Предлог - Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 37. Предлог - Програма за комунални дејности (Ј), на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година - Подпрограма (ЈНО) урбана опрема - капитални расходи;

 38. Предлог - Програма за улично осветлување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 39. Предлог - Програма за култура и културни манифестации, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 40. Предлог - Програма за протоколарни активности и востановени традиционални активности, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 41. Предлог - Програма за проекти од Здруженија на граѓани, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 42. Предлог - Програма за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 43. Предлог - Програма за училишен спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 44. Предлог - Програма за тековно одржување на училиштата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 45. Предлог - Програма за заштита на животната средина и природата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 46. Предлог - Програма за здравство, социјална заштита и заштита на деца, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 47. Предлог - Програма за одржување на предучилишни установи, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 48. Предлог - Програма за заштита и спасување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 49. Предлог - Програма за локален економски развој, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 50. Предлог - Буџет на Општина Гази Баба за 2014 година;

 51. Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година;

 52. Предлог - Одлука за користење на средствата од постојана и тековна резерва; и

 53. Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Гази Баба за 2014 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Единаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Единаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-5140/1 од 22.11.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Единаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 29.11.2013 година (петок) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа со деца со посебни потреби на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за превенција и корекција на рамни стапала на деца во ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за одржување на јавната чистота на јавните површини, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за водоснабдување на населените места во руралниот дел на Општина Гази Баба за 2014 година;

 5. Предлог - Програма за одржување на комуналната чистота и реализација на проекти од комуналната инфраструктура, преку ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Гази Баба за 2014 година;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот Јануари - Септември 2013 година;

 7. Предлог - Одлука за именување на член од Советот на Општина Гази Баба во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје;

 8. Предлог - План на програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура во населба Хиподром -2;

 9. Предлог - План на програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на примарна фекална канализација за н.м. Смилковци, Црешево, Виниче, Булачани, Раштак, Страчинци и Брњарци;

 10. Предлог - План на програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на спортски центар Црешево - Стајковци;

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1485 за КП 234/2 и 231/1 КО Гази Баба;

 12. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1429 за КП 4436 КО Сингелиќ -1;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1117 за КП 1169 КО Сингелиќ -1;

 14. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-651 за КП 215/3 КО Трубарево;

 15. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-374 за КП 1314 КО Маџари;

 16. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4882 за КП 758 КО Маџари;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-4804 за КП 311/12 КО Идризово;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3069 за КП 4926/2 КО Сингелиќ -1;

 19. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2936 за КП 352/11 КО Инџиково;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2456 за КП 1037 КО Сингелиќ -2;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8513 за КП 343 КО Трубарево;

 22. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8045 за КП 1253/3 КО Сингелиќ -1;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7874 за КП 150/4 и КП 110 КО Трубарево;

 24. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7304 за КП 363/2 КО Трубарево;

 25. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4899 за КП 1772 КО Сингелиќ -1;

 26. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-11583 за КП 357/4 КО Инџиково;

 27. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-10834 за КП 631/18 КО Гази Баба;

 28. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-9434 за КП 316/5 КО Инџиково;

 29. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-10537 за КП 726/1 КО Јурумлери (вон градежен реон);

 30. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Урбанистички план за село Трубарево, плански опфат од 139 ха, со разработка на Блок 8 - плански опфат од 5,82 ха - Општина Гази Баба - Скопје;

 31. Предлог - Одлука за ослободување на инвеститорот - Општина Гази Баба од плаќање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за ГП бр.1.67 - Д3 - спорт и рекреација;

 32. Предлог - Одлука за воспоставување на соработка помеѓу Општина Гази Баба и Град Скопје, за финансиско учество за изградба на новопроектирана улица во населено место Хиподром - 2;

 33. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за урбано планирање ''Ф'', на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 34. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 35. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за комунални дејности (Ј), на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година - Подпрограма (ЈНО) урбана опрема - капитални расходи;

 36. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за улично осветлување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 37. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за култура и културни манифестации, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 38. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за протоколарни активности и востановени традиционални активности, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 39. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за проекти од Здруженија на граѓани, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 40. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 41. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за училишен спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 42. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за тековно одржување на училиштата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 43. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за заштита на животната средина и природата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 44. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за здравство, социјална заштита и заштита на деца, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 45. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за одржување на предучилишни установи, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 46. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за заштита и спасување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 47. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за локален економски развој, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 48. Предлог - Заклучок за утврдување на Предлог - Буџет на Општина Гази Баба за 2014 година; и

 49. Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree