Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

 

 

 

Десетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Десетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-4599/1 од 17.10.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Десеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 24.10.2013 година (четврток) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2012/2013 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа со деца со посебни потреби на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за превенција и корекција на стапала на деца во ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 5. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилникот за утврдување на критериуми за прием на деца на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје,за период 2012/2013 година;

 7. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 8. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилникот за утврдување на критериуми за прием на деца на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 9. Предлог - Правилник за условите, начинот и постапката за издавање на користење под закуп на спортски објекти;

 10. Предлог - Заклучок за прифаќање на иницијативата на Градоначалникот на Општина Гази Баба, за отпочнување на постапка за изменување на Статутот на Општина Гази Баба;

 11. Предлог - Статутарна Одлука за изменување на Статутот на Општина Гази Баба;

 12. Предлог - Одлука за доделување нa наградата ''Големата Мајка'' на Општина Гази Баба за 2013 година;

 13. Предлог - Одлука за формирање на Локален економско - социјален совет на Општина Гази Баба;

 14. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци-Општина Гази Баба, по барање бр.28-253 од 31.05.2013 година;

 15. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3741 за КП 760 КО Маџари;

 16. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-6674 за КП 4436 КО Сингелиќ -1;

 17. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7298 за КП 4436 КО Сингелиќ -1;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7983 за КП 645/15 КО Јурумлери;

 19. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1бр.28-1067 за КП 649/1 КП 649/2 КП 631/18 КО Гази Баба;

 20. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1бр.28-1299 за КП 1631 и КП 1637 КО Маџари;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2253 за КП 353 КО Трубарево;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2743 за КП 505 КО Сингелиќ -2;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди и промена на намената на земјиштето, по барање УП1бр.28-5007 за КП 916, КП 918 и КП 899/4 КО Гази Баба ;

 24. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план УЗ ''Крсте Мисирков'', Блок 4, Општина Гази Баба - Скопје;

 25. Предлог - План за изменување на Планот за програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на нова училишна зграда на ОУ ''Григор Прличев'' ;

 26. Предлог - План за изменување на Планот за програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на примарна каналска мрежа за отпадни води - колектор н.м Трубарево - ПСОВ Идризово; и

 27. Предлог - Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Деветта седница на Советот на Општина Гази Баба

Деветта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3811/1 од 29.08.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Деветтата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.09.2013 година (понеделник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 2. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 3. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 4. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 5. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 7. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 8. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 9. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Наум Наумовски - Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 10. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 11. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 12. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 13. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 14. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 15. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 16. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 17. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 18. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 19. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 20. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Наумовски-Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 21. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 22. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-12819 за КП 4204/3 КО Сингелиќ -1;

 24. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14696 за КП 923 КО Гази Баба;

 25. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14697 за КП 923 КО Гази Баба;

 26. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14698 за КП 923 КО Гази Баба;

 27. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14700 за КП 923 КО Гази Баба;

 28. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-15353 за КП 926 КО Гази Баба;

 29. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-839 за КП 1562 КО Сингелиќ -1;

 30. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-3566 за КП 59/2 КО Стајковци;

 31. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-4332 за КП 10161 КО Сингелиќ -2;

 32. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7818 за КП 4199 КО Сингелиќ -1;

 33. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-9583 за КП 3648 КО Сингелиќ -1;

 34. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-12634 за КП 3496/1 и КП 3496/2 КО Сингелиќ -1;

 35. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци-Општина Гази Баба, по барање бр.28-253 од 31.05.2013 година;

 36. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за стопански комплекс на КП 11561, КО Скопје-Општина Гази Баба, по барање бр.28-244 од 30.05.2013 година;

 37. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план, за четврт С 21 - Општина Гази Баба, по барање бр.28-3/1724 од 14.08.2013 година;

 38. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Урбанистички план за село Трубарево - Општина Гази Баба, по барање бр.28-3/1834 од 03.09.2013 година;

 39. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место за КП 135/1 и КП 133/1, КО Идризово, м.в.Долна ограда-Општина Гази Баба, по барање бр.28-3/1501/3 од 15.08.2013 година;

 40. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план АЛКАЛОИД - Локалитет Автокоманда, Источна индустриска зона, Општина Гази Баба - Скопје;

 41. Предлог - Одлука за донесување на стратегијата за локален економски развој на Општина Гази Баба, за периодот 2013-2016 година;

 42. Предлог - Заклучок за прифакање на иницијативата на Градоначалникот на Општина Гази Баба, бр.08-4198/1 од 23.09.2013 година, за отпочнување на постапка за изработка на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП), за периодот 2013-2017 година; и

 43. Предлог - Програма за дополнување на Програмата за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Осма седница на Советот на Општина Гази Баба

Осма седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3811/1 од 29.08.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Осмата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 05.09.2013 година (четврток) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за одобрување на еднократна парична помош за настаната штета од пожар;

 2. Предлог - Одлука за формирање на Локален совет за превенција;

 3. Предлог - Одлука за надомест на материјална штета;

 4. Предлог - Одлука за изменување на Деловникот на Советот на Општина Гази Баба;

 5. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1012 за КП 352/3 КО Инџиково;

 6. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1054 за КП 352/9 КО Инџиково;

 7. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4401 за КП 143/6 КО Стајковци;

 8. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2102 за КП 632 КО Гази Баба;

 9. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3356 за КП 4349 КО Сингелиќ -1;

 10. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13032 за КП 926 КО Гази Баба;

 11. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14523 за КП 489 КО Гази Баба;

 12. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план - Источна индустриска зона - Металски завод Тито, Урбан модул 6, Општина Гази Баба - Скопје; и

 13. Предлог - Програма за изменување на Програмата за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree