Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Шестта седница на Советот на Општина Гази Баба

Шестта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3044/1 од 09.07.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Шесттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 15.07.2013 година (понеделник) со почеток во 13 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, за 2012 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност за основање на регионален одбор за управување со отпад;

 3. Предлог - Заклучок за прифаќање на Иницијативата на Градоначалникот на Општина Гази Баба, бр.08-3275/1 од 08.07.2013 година, за отпочнување на постапка за изменување на Статутот на Општина Гази Баба;

 4. Предлог - Статутарна Одлука за изменување на Статутот на Општина Гази Баба;

 5. Предлог - Заклучок за прифаќање на Иницијативата на Градоначалникот на Општина Гази Баба, бр.08-3275/2 од 08.07.2013 година, за отпочнување на постапка за изменување на Деловникот на Советот на Општина Гази Баба;

 6. Предлог-Одлука за формирање на Комисија за Деловник на Советот на Општина Гази Баба;

 7. Предлог - Програма за поставување на урбана опрема, на подрачјето на Општина Гази Баба, за период 2013-2014 година;

 8. Предлог - Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година;

 9. Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година;

 10. Предлог - Одлука за надомест за одземање на право на користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, на КП 724/2 и КП 725/2 КО Гази Баба, заради реализација на ДУП УЗ ''Железара'', локалитет ''Г'';

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-4555 за КП 1552 КО Сингелиќ -1;

 12. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7666 за КП 1195/2 и КП 1159/1 КО Маџари;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4052 за КП 156 КО Трубарево;

 14. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4364 за КП 173/3 КО Јурумлери;

 15. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-8274 за КП 4742/2 КО Сингелиќ -1;

 16. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14503 за КП 110/1 КО Гази Баба;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13705 за КП 110/1 КО Гази Баба;

 18. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14206 за КП 110/1 КО Гази Баба;

 19. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14168 за КП 110/1 КО Гази Баба;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13992 за КП 110/1 КО Гази Баба;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-12868 за КП 489 КО Гази Баба;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-10553 за КП 315/2 и дел од КП 316/1 КО Инџиково;

 23. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-9606 за КП 355 КО Сингелиќ - 2;

 24. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8469 за КП 383/1 КО Инџиково;

 25. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-276 за КП 489 КО Гази Баба;

 26. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура, по барање УП1 бр.28-3559 за КП 1316 КО Сингелиќ -1;

 27. Предлог - Одлука со која се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши усогласување на бесправен објект, по барање УП1 бр.28-1717 за КП 4228 и КП 4237/1 КО Сингелиќ-1;

 28. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура, по барање УП1 бр.28-6665 за КП 42 и КП 41/1 КО Трубарево;

 29. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'' - Скопје, за 2012 година;

 30. Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ''ГАЗИ БАБА -2007'' - Скопје; и

 31. Предлог - Одлука за еднократна парична помош за настаната штета од пожар.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree