Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Деветта седница на Советот на Општина Гази Баба

Деветта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3811/1 од 29.08.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Деветтата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.09.2013 година (понеделник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 2. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 3. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 4. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 5. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 7. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 8. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 9. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Наум Наумовски - Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 10. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2012/2013 година;

 11. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 12. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 13. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 14. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 15. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 16. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 17. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 18. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 19. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 20. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Наумовски-Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 21. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 22. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-12819 за КП 4204/3 КО Сингелиќ -1;

 24. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14696 за КП 923 КО Гази Баба;

 25. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14697 за КП 923 КО Гази Баба;

 26. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14698 за КП 923 КО Гази Баба;

 27. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14700 за КП 923 КО Гази Баба;

 28. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-15353 за КП 926 КО Гази Баба;

 29. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-839 за КП 1562 КО Сингелиќ -1;

 30. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-3566 за КП 59/2 КО Стајковци;

 31. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-4332 за КП 10161 КО Сингелиќ -2;

 32. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7818 за КП 4199 КО Сингелиќ -1;

 33. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиште, по барање УП1 бр.28-9583 за КП 3648 КО Сингелиќ -1;

 34. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-12634 за КП 3496/1 и КП 3496/2 КО Сингелиќ -1;

 35. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци-Општина Гази Баба, по барање бр.28-253 од 31.05.2013 година;

 36. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за стопански комплекс на КП 11561, КО Скопје-Општина Гази Баба, по барање бр.28-244 од 30.05.2013 година;

 37. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план, за четврт С 21 - Општина Гази Баба, по барање бр.28-3/1724 од 14.08.2013 година;

 38. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Урбанистички план за село Трубарево - Општина Гази Баба, по барање бр.28-3/1834 од 03.09.2013 година;

 39. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место за КП 135/1 и КП 133/1, КО Идризово, м.в.Долна ограда-Општина Гази Баба, по барање бр.28-3/1501/3 од 15.08.2013 година;

 40. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план АЛКАЛОИД - Локалитет Автокоманда, Источна индустриска зона, Општина Гази Баба - Скопје;

 41. Предлог - Одлука за донесување на стратегијата за локален економски развој на Општина Гази Баба, за периодот 2013-2016 година;

 42. Предлог - Заклучок за прифакање на иницијативата на Градоначалникот на Општина Гази Баба, бр.08-4198/1 од 23.09.2013 година, за отпочнување на постапка за изработка на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП), за периодот 2013-2017 година; и

 43. Предлог - Програма за дополнување на Програмата за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree