Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Десетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Десетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-4599/1 од 17.10.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Десеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 24.10.2013 година (четврток) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2012/2013 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа со деца со посебни потреби на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за превенција и корекција на стапала на деца во ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 5. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилникот за утврдување на критериуми за прием на деца на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје,за период 2012/2013 година;

 7. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 8. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилникот за утврдување на критериуми за прием на деца на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 9. Предлог - Правилник за условите, начинот и постапката за издавање на користење под закуп на спортски објекти;

 10. Предлог - Заклучок за прифаќање на иницијативата на Градоначалникот на Општина Гази Баба, за отпочнување на постапка за изменување на Статутот на Општина Гази Баба;

 11. Предлог - Статутарна Одлука за изменување на Статутот на Општина Гази Баба;

 12. Предлог - Одлука за доделување нa наградата ''Големата Мајка'' на Општина Гази Баба за 2013 година;

 13. Предлог - Одлука за формирање на Локален економско - социјален совет на Општина Гази Баба;

 14. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци-Општина Гази Баба, по барање бр.28-253 од 31.05.2013 година;

 15. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3741 за КП 760 КО Маџари;

 16. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-6674 за КП 4436 КО Сингелиќ -1;

 17. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7298 за КП 4436 КО Сингелиќ -1;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7983 за КП 645/15 КО Јурумлери;

 19. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1бр.28-1067 за КП 649/1 КП 649/2 КП 631/18 КО Гази Баба;

 20. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1бр.28-1299 за КП 1631 и КП 1637 КО Маџари;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2253 за КП 353 КО Трубарево;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2743 за КП 505 КО Сингелиќ -2;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди и промена на намената на земјиштето, по барање УП1бр.28-5007 за КП 916, КП 918 и КП 899/4 КО Гази Баба ;

 24. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план УЗ ''Крсте Мисирков'', Блок 4, Општина Гази Баба - Скопје;

 25. Предлог - План за изменување на Планот за програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на нова училишна зграда на ОУ ''Григор Прличев'' ;

 26. Предлог - План за изменување на Планот за програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на примарна каналска мрежа за отпадни води - колектор н.м Трубарево - ПСОВ Идризово; и

 27. Предлог - Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree