Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Единаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Единаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-5140/1 од 22.11.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Единаесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 29.11.2013 година (петок) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа со деца со посебни потреби на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за превенција и корекција на рамни стапала на деца во ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за одржување на јавната чистота на јавните површини, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за водоснабдување на населените места во руралниот дел на Општина Гази Баба за 2014 година;

 5. Предлог - Програма за одржување на комуналната чистота и реализација на проекти од комуналната инфраструктура, преку ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Гази Баба за 2014 година;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на Извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот Јануари - Септември 2013 година;

 7. Предлог - Одлука за именување на член од Советот на Општина Гази Баба во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје;

 8. Предлог - План на програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура во населба Хиподром -2;

 9. Предлог - План на програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на примарна фекална канализација за н.м. Смилковци, Црешево, Виниче, Булачани, Раштак, Страчинци и Брњарци;

 10. Предлог - План на програми за развој на Општина Гази Баба - за изградба на спортски центар Црешево - Стајковци;

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1485 за КП 234/2 и 231/1 КО Гази Баба;

 12. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1429 за КП 4436 КО Сингелиќ -1;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1117 за КП 1169 КО Сингелиќ -1;

 14. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-651 за КП 215/3 КО Трубарево;

 15. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-374 за КП 1314 КО Маџари;

 16. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4882 за КП 758 КО Маџари;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-4804 за КП 311/12 КО Идризово;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-3069 за КП 4926/2 КО Сингелиќ -1;

 19. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2936 за КП 352/11 КО Инџиково;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-2456 за КП 1037 КО Сингелиќ -2;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8513 за КП 343 КО Трубарево;

 22. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-8045 за КП 1253/3 КО Сингелиќ -1;

 23. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7874 за КП 150/4 и КП 110 КО Трубарево;

 24. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7304 за КП 363/2 КО Трубарево;

 25. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-4899 за КП 1772 КО Сингелиќ -1;

 26. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-11583 за КП 357/4 КО Инџиково;

 27. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-10834 за КП 631/18 КО Гази Баба;

 28. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-9434 за КП 316/5 КО Инџиково;

 29. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-10537 за КП 726/1 КО Јурумлери (вон градежен реон);

 30. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Урбанистички план за село Трубарево, плански опфат од 139 ха, со разработка на Блок 8 - плански опфат од 5,82 ха - Општина Гази Баба - Скопје;

 31. Предлог - Одлука за ослободување на инвеститорот - Општина Гази Баба од плаќање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за ГП бр.1.67 - Д3 - спорт и рекреација;

 32. Предлог - Одлука за воспоставување на соработка помеѓу Општина Гази Баба и Град Скопје, за финансиско учество за изградба на новопроектирана улица во населено место Хиподром - 2;

 33. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за урбано планирање ''Ф'', на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 34. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 35. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за комунални дејности (Ј), на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година - Подпрограма (ЈНО) урбана опрема - капитални расходи;

 36. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за улично осветлување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 37. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за култура и културни манифестации, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 38. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за протоколарни активности и востановени традиционални активности, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 39. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за проекти од Здруженија на граѓани, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 40. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 41. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за училишен спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 42. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за тековно одржување на училиштата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 43. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за заштита на животната средина и природата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 44. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за здравство, социјална заштита и заштита на деца, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 45. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за одржување на предучилишни установи, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 46. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за заштита и спасување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 47. Предлог - Заклучок за утврдување на Нацрт - Програма за локален економски развој, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 48. Предлог - Заклучок за утврдување на Предлог - Буџет на Општина Гази Баба за 2014 година; и

 49. Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree