Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Дванаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Дванаесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-5419/1 од 13.12.2013 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дванаесeттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 20.12.2013 година (петок) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Извештајот на ''Водостопанство Скопско Поле - Скопје'' за спроведените активности околу чистењето на каналската мрежа за одводнување во Општина Гази Баба, за 2013 година;

 2. Предлог - Одлука за превземање на обврските за плаќање воден надомест за одводнување на индивидуалните физички лица - водокорисници, за 2014 година;

 3. Предлог - Одлука за одобрување на еднократна парична помош за настаната штета од пожар;

 4. Предлог - Одлука за именување на претставници од Општина Гази Баба во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 5. Предлог - Одлука за именување на претставници од советот на родители, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 6. Предлог - Одлука за именување на претставник од стручниот совет, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 7. Предлог - Одлука за именување на претставник од Град Скопје, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 8. Предлог - Одлука за именување на претставник од министерство за труд и социјална политика, во Управниот одбор на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 9. Предлог - Одлука за формирање на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 10. Предлог - Одлука за именување на претставници од Општина Гази Баба во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 11. Предлог - Одлука за именување на претставници од советот на родители, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 12. Предлог - Одлука за именување на претставник од стручниот совет, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 13. Предлог - Одлука за именување на претставник од Град Скопје, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 14. Предлог - Одлука за именување на претставник од министерство за труд и социјална политика, во Управниот одбор на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 15. Предлог - Одлука за формирање на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 16. Предлог - Одлука за давање на согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 17. Предлог - Одлука за именување на член од Советот на Општина Гази Баба, во Одборот за соработка и доверба со јавноста на Природно-математички факултет - Скопје;

 18. Предлог - Одлука за начинот на извршување на присилната наплата на пристигнатиот даночен долг на даночни обврзници - физички лица, по основ на данок на имот;

 19. Предлог - Одлука за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати за изградба на објект В2 - здравствена установа, на Г.П 1.15, КП 887 КО Гази Баба, комплекс 13/2 на ул.''16-та Македонска бригада'' бр.18;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Урбанистички план за село Трубарево, плански опфат од 139 ха, со разработка на Блок 8 - плански опфат од 5,82 ха - Општина Гази Баба - Скопје;

 21. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Раштак, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Раштак;

 22. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Булачани, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Булачани;

 23. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Црешево, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Црешево;

 24. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Виниче, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Црешево;

 25. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Смилковци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Црешево;

 26. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Стајковци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Стајковци, дел од КО Страчинци и дел од КО Брњарци;

 27. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Страчинци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Страчинци;

 28. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Брњарци, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Брњарци;

 29. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Инџиково, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Инџиково;

 30. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Јурумлери, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Јурумлери;

 31. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Трубарево, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Трубарево;

 32. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Идризово, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Идризово;

 33. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Сингелиќ, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на КО Сингелиќ -2 и дел од КО Сингелиќ - 3;

 34. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистички план за село Гоце Делчев, со кој ќе се изврши вклопување на бесправните објекти, на подрачјето на дел од КО Трубарево и дел од Ко Јурумлери;

 35. Предлог - Програма за урбано планирање ''Ф'', на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 36. Предлог - Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 37. Предлог - Програма за комунални дејности (Ј), на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година - Подпрограма (ЈНО) урбана опрема - капитални расходи;

 38. Предлог - Програма за улично осветлување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 39. Предлог - Програма за култура и културни манифестации, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 40. Предлог - Програма за протоколарни активности и востановени традиционални активности, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 41. Предлог - Програма за проекти од Здруженија на граѓани, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 42. Предлог - Програма за спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 43. Предлог - Програма за училишен спорт, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 44. Предлог - Програма за тековно одржување на училиштата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 45. Предлог - Програма за заштита на животната средина и природата, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 46. Предлог - Програма за здравство, социјална заштита и заштита на деца, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 47. Предлог - Програма за одржување на предучилишни установи, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 48. Предлог - Програма за заштита и спасување, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 49. Предлог - Програма за локален економски развој, на подрачјето на Општина Гази Баба за 2014 година;

 50. Предлог - Буџет на Општина Гази Баба за 2014 година;

 51. Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година;

 52. Предлог - Одлука за користење на средствата од постојана и тековна резерва; и

 53. Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Гази Баба за 2014 година.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree