Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Дваесет и прва седница на Советот на Општина Гази Баба

Дваесет и прва седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3656/1 од 23.09.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дваесет и првата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.09.2014 година (вторник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2014/2015 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност за поголем опфат на деца во воспитните групи во објектите на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 4. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 5. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 7. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 8. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 9. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 10. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 11. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 12. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Наум Наумовски-Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 13. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 14. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 15. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 16. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 17. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 18. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 19. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 20. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 21. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 22. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 23. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Наумовски-Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 24. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 25. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 26. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 27. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 28. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 29. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 30. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 31. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 32. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 33. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 34. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Наум Наумовски - Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 35. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 36. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 37. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Брњарци - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 38. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Смилковци - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 39. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Страчинци - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 40. Предлог - Одлука за поништување на Одлуката за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за Градска четврт СИ 10, Општина Гази Баба - Скопје;

 41. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за Градска четврт СИ 10, Општина Гази Баба - Скопје;

 42. Предлог - Одлука за донесување на Урбанистички план за село Трубарево - плански опфат од 139 ха , со разработка на Блок 8 - плански опфат од 5,82 ха, Општина Гази Баба - Скопје;

 43. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, по барање бр.28-2522 од 16.09.2014 година;

 44. Предлог - Одлука за прием на донација;

 45. Предлог - Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво;

 46. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за користење на теренски игралишта, во населените места Триангла и Јурумлери; и

 47. Предлог - Одлука за давање согласност на Правилникот за издавање на користење на теренски игралишта, во населените места Триангла и Јурумлери.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree