Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Дваесет и втора седница на Советот на Општина Гази Баба

Дваесет и втора седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-4038/1 од 17.10.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дваесет и втората седница на Советот на Општина Гази Баба, за 24.10.2014 година (петок) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 2. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2014/2015 година;

 3. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година;

 4. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот Јануари - Септември 2014 година;

 5. Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'' - Скопје;

 6. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план Источна индустриска зона - Блок 1 и Блок 2, Општина Гази Баба - Скопје;

 7. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Брњарци;

 8. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Смилковци;

 9. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Страчинци;

 10. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Трубарево;

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Црешево;

 12. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5285 за КП 4670 и КП 4904 КО Сингелиќ - 1;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-541 за КП 3820 КО Сингелиќ - 1;

 14. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-8767 за КП 4469/2 КО Сингелиќ - 1;

 15. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14139 за КП 3632 КО Сингелиќ - 1;

 16. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13554 за КП 4412 КО Сингелиќ - 1;

 17. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5544 за КП 1361 КО Сингелиќ - 1;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5516 за КП 3455 и КП 3454 КО Сингелиќ - 1;

 19. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1121 за КП 4645 КО Сингелиќ - 1;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2373 за КП 2026 КО Сингелиќ - 1;

 21. Предлог - Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;

 22. Предлог - Одлука за именување на претседател, заменик претседател, секретар и членови на Одборот за наградата ''Големата Мајка'';

 23. Предлог - Одлука за доделување нa наградата ''Големата Мајка'' на Општина Гази Баба за 2014 година; и

 24. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за висината на паричниот износ на наградата ''Големата Мајка''.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree