ПРЕГЛЕД НА НАПЛАТЕН ДАНОК НА ИМОТ ЗА 2010,2011,2012,2013,2014 и 2015 година

  Данок на имот Данок на наследство Данок на промет Камата Сè вкупно
2010 24.699.362,00 ден. 927.545,00 ден. 27.460.544,00 ден. 219.526,00 ден. 53.306.977,00 ден.
2011 24.107.158,00 ден. 1.445.955,00 ден. 36.264.637,00 ден. 579.988,00 ден. 62.397.738,00 ден.
2012 28.095.955,00 ден. 2.894.790,00 ден. 20.230.918,00 ден. 257.400,00 ден. 51.479.063,00 ден.
2013 29.872.057,00 ден. 2.382.084,00 ден. 24.111.444,00 ден. 405.461,00 ден. 56.771.046,00 ден.
2014 34.393.505,00 ден. 2.730.814,00 ден. 34.425.300,00 ден. 651.774,00 ден. 72.201.393,00 ден.
2015 38.139.819,00 ден. 3.558.193,00 ден. 29.050.832,00 ден. 396.655,00 ден. 71.145.499,00 ден.
  179.307.856,00 ден. 13.939.381,00 ден. 171.543.675,00 ден. 2.510.804,00 ден. 367.301.716,00 ден.