За добра соработка

Ве потсетуваме дека издадените акти од урбанистичките постапки се подложни на правосилност во управната постапка. За добивање на правосилноста, издадените акти се доставуваат до Одделението за урбанизам и просторно планирање во Општина Гази Баба, во рок пропишан со закон (15 дена од денот на приемот, доколку за актот не се изјавени жалби).


 
НАЛОГОДАВАЧ
Назив на налогодавачот
 
Банка на налогодавачот
 
Сметка на налогодавач
 
Даночен број или ЕМБГ
 
Повикување на број
 
Цел на дознака
Административни такси
 
Налог за јавни приходи
ПРИМАЧ
Назив на примачот
Трезорска сметка
Банка на примачот
Народна банка на РМ
Сметка на примачот
100000000063095
Уплатна сметка
840-177-03182
Сметка на буџетски корисник - единка корисник
 
Приходна шифра и програма
722315
 
00