Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

 

 

 

Дваесет и втора седница на Советот на Општина Гази Баба

Дваесет и втора седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-4038/1 од 17.10.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дваесет и втората седница на Советот на Општина Гази Баба, за 24.10.2014 година (петок) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 2. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''25 МАЈ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2014/2015 година;

 3. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година;

 4. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот Јануари - Септември 2014 година;

 5. Предлог - Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈКП ''ГАЗИ БАБА - 2007'' - Скопје;

 6. Предлог - Одлука за донесување на Детален урбанистички план Источна индустриска зона - Блок 1 и Блок 2, Општина Гази Баба - Скопје;

 7. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Брњарци;

 8. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Смилковци;

 9. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Страчинци;

 10. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Трубарево;

 11. Предлог - Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, за населено место Црешево;

 12. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5285 за КП 4670 и КП 4904 КО Сингелиќ - 1;

 13. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-541 за КП 3820 КО Сингелиќ - 1;

 14. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-8767 за КП 4469/2 КО Сингелиќ - 1;

 15. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14139 за КП 3632 КО Сингелиќ - 1;

 16. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13554 за КП 4412 КО Сингелиќ - 1;

 17. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5544 за КП 1361 КО Сингелиќ - 1;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-5516 за КП 3455 и КП 3454 КО Сингелиќ - 1;

 19. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1121 за КП 4645 КО Сингелиќ - 1;

 20. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2373 за КП 2026 КО Сингелиќ - 1;

 21. Предлог - Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;

 22. Предлог - Одлука за именување на претседател, заменик претседател, секретар и членови на Одборот за наградата ''Големата Мајка'';

 23. Предлог - Одлука за доделување нa наградата ''Големата Мајка'' на Општина Гази Баба за 2014 година; и

 24. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за висината на паричниот износ на наградата ''Големата Мајка''.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


nike

Дваесет и прва седница на Советот на Општина Гази Баба

Дваесет и прва седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3656/1 од 23.09.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дваесет и првата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 30.09.2014 година (вторник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2013/2014 година;

 2. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програмата за работа на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за период 2014/2015 година;

 3. Предлог - Одлука за давање согласност за поголем опфат на деца во воспитните групи во објектите на ЈУДГ ''ДЕТСКА РАДОСТ'' - Општина Гази Баба - Скопје;

 4. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 5. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 6. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 7. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 8. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 9. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 10. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 11. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 12. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Наум Наумовски-Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 13. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 14. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за работењето на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2013/2014 година;

 15. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 16. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 17. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 18. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 19. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 20. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 21. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 22. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 23. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Наумовски-Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 24. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 25. Предлог - Одлука за донесување на Програмата за работа на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 26. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Стив Наумов'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 27. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Григор Прличев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 28. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''25 Мај'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 29. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Вера Јоциќ'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 30. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Дане Крапчев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 31. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Кирил и Методиј'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 32. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Крсте Мисирков'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 33. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Крум Тошев'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 34. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Наум Наумовски - Борче'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 35. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Наум Охридски'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 36. Предлог - Одлука за давање позитивно мислење на Програмата за организација и изведување на екскурзии на ОУ ''Његош'' - Општина Гази Баба - Скопје, за учебната 2014/2015 година;

 37. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Брњарци - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 38. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Смилковци - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 39. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Страчинци - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 40. Предлог - Одлука за поништување на Одлуката за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за Градска четврт СИ 10, Општина Гази Баба - Скопје;

 41. Предлог - Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за Градска четврт СИ 10, Општина Гази Баба - Скопје;

 42. Предлог - Одлука за донесување на Урбанистички план за село Трубарево - плански опфат од 139 ха , со разработка на Блок 8 - плански опфат од 5,82 ха, Општина Гази Баба - Скопје;

 43. Предлог - Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, по барање бр.28-2522 од 16.09.2014 година;

 44. Предлог - Одлука за прием на донација;

 45. Предлог - Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво;

 46. Предлог - Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за користење на теренски игралишта, во населените места Триангла и Јурумлери; и

 47. Предлог - Одлука за давање согласност на Правилникот за издавање на користење на теренски игралишта, во населените места Триангла и Јурумлери.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Supreme

Дваесетта седница на Советот на Општина Гази Баба

Дваесетта седница на Советот на Општина Гази Баба


 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.07-3147/1 од 18.08.2014 година
С К О П Ј Е

 

 

 

 

 

Врз основа на член 58 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Гази Баба (''Службен гласник на Општина Гази Баба'' бр.4/06), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Ја свикувам Дваесеттата седница на Советот на Општина Гази Баба, за 25.08.2014 година (понеделник) со почеток во 12 часот. За работата на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог - Заклучок за усвојување на информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата, на подрачјето на полициската станица ''Гази Баба'' - Скопје, за првата половина од 2014 година;

 2. Предлог - Одлука за поништување на Одлуката за изменување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Гази Баба;

 3. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Гази Баба;

 4. Предлог - Одлука за давање согласност за реализација на проектот за поставување на систем на подземни контејнери за собирање на комунален отпад, на подрачјето на Општина Гази Баба;

 5. Предлог - Заклучок за усвојување на извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот Јануари - Јуни 2014 година;

 6. Предлог - Решение за изменување на решението за определување на членови од Советот на Општина Гази Баба за учество во склучување на бракови во матичната служба на Град Скопје и месните канцеларии во Оштина Гази Баба;

 7. Предлог - Одлука за утврдување на услови за начинот на градење, во село Црешево - Општина Гази Баба, за кое нема урбанистички план;

 8. Предлог - Одлука за ослободување на инвеститорот - Македонска православна црква - Охридска архиепископија, од плаќање на дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште, за изградба на православен храм;

 9. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-489 за КП 2158 КО Маџари;

 10. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-716 за КП 3641 КО Сингелиќ - 1;

 11. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-912 за КП 1630/1 КО Маџари;

 12. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-1165 за КП 1515 КО Маџари;

 13. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-2908 за КП 5035 КО Сингелиќ - 1;

 14. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-3822 за КП 1554 КО Сингелиќ - 1;

 15. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба од измена на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена во намената на земјиштето, по барање УП1 бр.28-5106 за КП 980 КО Гази Баба;

 16. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-7395 за КП 4014 и КП 4015 КО Сингелиќ - 1;

 17. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-11292 за КП 4674 КО Сингелиќ - 1;

 18. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-13877 за КП 1363 КО Сингелиќ – 1; и

 19. Предлог - Одлука со која не се утврдува потреба да се донесе урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, по барање УП1 бр.28-14068 за КП 996 КО Маџари.

 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општина Гази Баба, на ул. ''Архимедова'' бр.2.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р.

 

 

 

 


Air Max

Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree